Wybierz język

Ekumeniczne spotkanie z wiceministrem

2 maja 2018

Uczestnicy spotkania Komisji diakonijnej PRE z wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej (fot. PRE)

 

W Warszawie odbyło się spotkanie Komisji diakonijnej Polskiej Rady Ekumenicznej, którego gościem był wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Tematem spotkania były kierunki polityki społecznej państwa i rola Kościołów zrzeszonych w PRE w zakresie pomocy osobom starszym. Przedstawicielką Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Komisji jest radczyni Konsystorza i członkini Rady Diakonii Bożena Polak.

Spotkanie miało miejsce 24 kwietnia w warszawskiej siedzibie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE). Obecny na spotkaniu minister Stanisław Szwed mówił o ministerialnych inicjatywach w zakresie polityki prorodzinnej i opieki senioralnej. Odniósł się do takich projektów jak: „Za życiem”, w tym przewidzianych w nim form opieki wytchnieniowej, czy „Dostępność plus”.

Jak zaznaczył, program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” obejmuje swoimi działaniami pomoc zmierzającą do integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Przewiduje pomoc dla kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu oraz wsparcie dla matek z małoletnimi dziećmi. Przewidziane w programie formy opieki wytchnieniowej mają zaś umożliwić przekazanie na krótki czas opieki nad osobą niepełnosprawną lub chorą instytucjom – tak, aby opiekujący mogli zregenerować siły. Przypomnijmy, że program „Za życiem” jest realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Caritas Polska i był konsultowany m.in. z Diakonią Polską (pisaliśmy o tym tutaj).

Program „Dostępność plus” ma z kolei polegać na pomocy osobom niepełnosprawnym i instytucjom w pokonywaniu barier architektonicznych. Jego celem ma być podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia wszystkich obywateli, w tym osób starszych i osób z ograniczeniami ruchowymi.

Minister Szwed wspomniał także o nowym projekcie rządowym, dotyczącym pomocy osobom starszym: „Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo. Uczestnictwo. Solidarność”. Program poddawany jest konsultacjom, jego wdrożenie przewiduje się najpóźniej na trzeci kwartał bieżącego roku.

Uczestnicy spotkania podkreślali w dyskusji, że prowadzone przez Kościoły członkowskie PRE działania odnoszące się do pomocy osobom starszym są profesjonalne i wpisane w wyznaniową tożsamość – wynikają z Chrystusowego przykazania miłości. Zwrócono uwagę na potrzebę uczestniczenia przedstawiciela PRE w Radzie Pożytku Publicznego, Radzie Rodziny i Radzie Centrum Rozwoju Społecznego, co umożliwiłoby lepszy przepływ informacji. Uzgodniono, że w porozumieniu z prezydium PRE do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystosowana zostanie oficjalna prośba w tej sprawie.

W dalszej części obrad Komisja podjęła temat organizacji w Białymstoku ekumenicznych konsultacji dotyczących pomocy uchodźcom i jednodniowej konferencji w Warszawie na temat osób w wieku senioralnym.

W ostatnich latach także Diakonia Polska współpracowała z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach kontaktów partnerskich z Departamentem Polityki Senioralnej od 2014 r. realizowany był projekt Progress, dotyczący opieki ambulatoryjnej – odbyły się m.in. fora oraz wizyty studyjne w Niemczech, Szwecji i w Polsce, w tym spotkania z przedstawicielami ministerstw ds. polityki społecznej w tych krajach. W konsultacjach udział wzięli przedstawiciele ministerstwa oraz kadry zarządzające instytucji samorządowych i ośrodków diakonijnych z całego kraju.

Diakonia Polska podejmowała także inicjatywy w ramach współpracy z Departamentem Pożytku Publicznego MRPiPS (dziś Departament Ekonomii Społecznej i Solidarnej) – zorganizowano np. podróż studyjną do Berlina, której tematem była pomoc młodzieży w niekorzystnym położeniu na rynku pracy. Wyjazd pozwolił na zapoznanie się z koncepcją pracy niemieckich ośrodków szkoleniowych oraz umożliwił wymianę doświadczeń z przedstawicielami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Społecznych na temat kształcenia i świadczeń na rzecz osób w trudnej sytuacji na rynku pracy.

Polska Rada Ekumeniczna zrzesza siedem Kościołów mniejszościowych: Chrześcijan Baptystów, Ewangelicko-Augsburski, Ewangelicko-Metodystyczny, Ewangelicko-Reformowany, Polskokatolicki, Prawosławny i Starokatolicki Mariawitów. W ramach PRE działa szesnaście oddziałów regionalnych i sześć komisji statutowych. Jedną z nich jest Komisja diakonijna, która organizuje konsultacje, konferencje i wyjazdy studyjne oraz służy wymianie informacji na temat działalności charytatywnej w Kościołach. Każdy Kościół członkowski PRE deleguje do Komisji jednego przedstawiciela.

na podstawie relacji Bożeny Polak
materiały własne: Biuro Diakonii Polskiej

 

Zobacz też: