Wybierz język

Jak budować markę organizacji diakonijnych. Platforma Wyszehradzka Eurodiaconii

21 maja 2019

platofrma wyszehradzka

Uczestnicy konferencji (fot. Slezská diakonie)

 

W Czechach odbyła się kolejna konferencja Platformy Wyszehradzkiej Eurodiaconii. Jej temat przewodni brzmiał „Wykwalifikowane osoby – wysokiej jakości usługi”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele organizacji diakonijnych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier, wśród nich przedstawiciele Diakonii Polskiej.

Obrady miały miejsce we Frydku-Mistku i Czeskim Cieszynie od 15 do 17 maja. Organizacją goszczącą konferencję była Diakonia Śląska (Slezská diakonie). Spotkanie otworzyła dyrektor tej organizacji Zuzana Filipková, która powitała zgromadzonych i podkreśliła potrzebę spojrzenia na pracę jako zadania, które powinno być realizowane przez zmotywowane do tego osoby i w którym znaczącą rolę odgrywają zarówno dobra atmosfera, jak i charakter osób kierujących danym obszarem działalności.

Krótkie rozważanie biblijne poprowadził bp Tomáš Tyrlik, zwierzchnik Śląskiego Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania w Czechach. W swojej refleksji odwoływał się do misji i zadania Kościoła, które zawierają się w wezwaniu do głoszenia Ewangelii i diakonijnego służenia bliźniemu w potrzebie. Jak zaznaczał, aspekty istotne z perspektywy duszpasterskiej, takie jak: świadectwo o Bożej łasce, wspólnota i wzajemny szacunek, pozostają nierozłącznie związane z diakonią i pomocą potrzebującym.

W części referatowej, pierwszego dnia zebrani zapoznali się z tematami omawianymi z perspektywy Diakonii Śląskiej. Jej przedstawicielki, Lenka Waszutová i Lucie Ližičková, w formie warsztatów przybliżyły uczestnikom kwestie związane z marką organizacji, rekrutacją personelu oraz podnoszeniem kwalifikacji pracowników. Zastanawiały się, jak połączyć wypracowaną już markę i renomę organizacji z rekrutacją nowego personelu. Przywoływały takie płaszczyzny, jak reputacja, zaufanie do organizacji, szeptany marketing czy innowacyjne działania. Podkreślały znaczenie dla całej działalności planowania rozwoju zawodowego pracowników i motywowania personelu oraz nawiązywały do wykorzystywania w zarządzaniu zasobami ludzkimi takich narzędzi, jak dyskusje i burze mózgów, superwizja, szkolenia zawodowe i stypendia, ewaluacja, coaching. – Nie ma wysokiej jakości usług, także socjalnych, bez zmotywowanego pracownika. Takowy pomaga osiągać zakładane rezultaty i kreuje pozytywny wizerunek organizacji – podkreśliły.

Temat marki organizacji i PR z punktu widzenia zarządzania międzynarodową siecią organizacji diakonijnych omówiła Heather Roy, sekretarz generalna Eurodiaconii. Podkreślała konieczność ciągłego budowania znaczenia organizacji i pokazywania na zewnątrz wartości, jakie przemawiają za daną instytucją. Zaznaczyła istotną rolę komunikacji, bycia widocznym na zewnątrz i sposobów przekazywania informacji. Odniosła się w tym kontekście do sześciu istotnych płaszczyzn: emocji, wzajemnych relacji, wywierania wpływu i odgrywanej roli w społeczeństwie, zaufania oraz wiedzy i faktów. Jak zaznaczyła, wszystkie one powinny być każdorazowo obecne w tworzeniu informacji na temat danej organizacji, w tym ujmowane w przekazach medialnych i na stronach internetowych.

W drugim dniu konferencji swój wykład zaprezentowały delegatki Diakonii Polskiej: Bożena Polak, koordynatorka Ewangelickiego Centrum Diakonijnego „Słoneczna Kraina” w Katowicach, oraz Iwona Baraniec, specjalistka ds. projektów w biurze Diakonii. Po krótkim wprowadzeniu dotyczącym najważniejszych obszarów działań Diakonii Polskiej, omówiły temat motywacji i ewaluacji działań pracowników na różnych szczeblach zatrudnienia. Przywołały znaczenie i rodzaje motywacji, najważniejsze założenia konstruktywnej ewaluacji oraz efektywnego motywowania pracowników. Założenia modelowe odniosły do praktycznych przykładów zarządzania jednostką, z wykorzystaniem informacji zebranych z instytucji diakonijnych w Polsce.

Kolejne warsztaty poprowadził László Dani z Diakonii Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Węgrzech. Po zwróceniu uwagi na rolę wzajemnych powiązań zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji, odniósł się m.in. do współczesnych wyzwań w kreowaniu wizerunku oraz szczególnej roli w społeczeństwie organizacji diakonijnych jako tych, które stają się przekaźnikami Ewangelii Jezusa Chrystusa i miłości bliźniego.

W dalszej kolejności Ivo Mareš z Diakonii Ewangelickiego Kościoła Czeskobraterskiego przedstawił prezentację dotyczącą aktywności PR w obszarze społecznym. Podzielił się doświadczeniem na temat tworzenia informacji medialnych, kreowania polityki wizerunkowej organizacji, pozyskiwania darczyńców i tworzenia kampanii fundraisingowych oraz inwestowania w rozwój zawodowy pracowników. Istotnym punktem jego wypowiedzi była rola faktów w komunikatach medialnych i związane z nimi niezbędne zbudowanie tła dla wszelkich informacji, w tym dopracowanie sposobów na zainteresowanie odbiorcy i uczynienie danego przekazu atrakcyjnym. W swoim wystąpieniu szczególnie odniósł się do współczesnych kanałów komunikacji elektronicznej. – Istotne jest dokładne określenie do kogo kierujemy swój komunikat. Inaczej budować będziemy przekaz do ogółu społeczeństwa, inaczej do osób deklarujących się jako chrześcijanie i związani z Kościołem, a jeszcze inaczej do pracowników i wolontariuszy naszej organizacji – przekonywał.

Drugi dzień konferencji zakończył się wizytą w pobliskim Trzyńcu, gdzie uczestnicy konferencji mieli okazję do zapoznania się z działalnością pomocową tamtejszej parafii luterańskiej, ze szczególnym uwzględnieniem projektów pomocowych i wolontariackich realizowanych w Tanzanii. Zagadnienia omówili miejscowy proboszcz ks. Michal Klus, a z perspektywy Diakonii Śląskiej Janka Adameová, dyrektor Akademii Interdiac, oraz wolontariuszka Silvia Žiaková.

Piątek, ostatni dzień spotkania, był okazją do udziału w warsztatach przygotowanych przez delegatki Diakonii Kościoła Ewangelickiego Augsburskiego Wyznania na Słowacji. Katarína Chmurčiaková oraz Henrieta Ibosová podjęły temat konkurencyjności i rozwiązywania konfliktów. Prelegentki zwracały uwagę na wysiłek niezbędny przy kreowaniu marki. – Na markę należy pracować – zarówno formalnie, co czasem wydaje się łatwiejsze i oznacza wykreowanie dla siebie przestrzeni, zasad, wartości i misji, jak i nieformalnie, co uzależnione jest od danego kontekstu i stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak przekonać społeczeństwo, aby dane działania uczynić atrakcyjnymi – zaznaczały. W tym kontekście podkreślały także znaczenie uczenia się od innych i wykorzystywania doświadczeń innych podmiotów. Odwołały się też do wszechobecności konfliktów we współczesnej rzeczywistości i ich odniesień do trzech płaszczyzn – poznawczej, emocjonalnej i sprawczej.

Platforma Wyszehradzka Eurodiaconii

Konferencja Wyszehradzka organizowana jest naprzemiennie co 2–3 lata w poszczególnych krajach Platformy Wyszehradzkiej Eurodiaconii i koordynowana przez organizację członkowską, realizującą pracę diakonijną na danym terenie. W spotkaniu w Czechach uczestniczyła pięcioosobowa delegacja Diakonii Polskiej: Bożena Polak i Iwona Baraniec miały okazję podzielić się doświadczeniami z perspektywy polskiej, uczestnikami biorącymi udział w dyskusji byli także: ks. Marek Londzin, dyrektor Diakonii diecezji cieszyńskiej, dk. Paweł Gumpert, dyrektor Diakonii diecezji warszawskiej, oraz Jan Chmiel, dyrektor Ewangelickiego Domu Opieki „Soar” w Bielsku-Białej. Kolejne spotkanie zaplanowano na Słowacji.

Podaruj Diakonii 1% podatku

Podaruj Diakonii 1% podatku To Twój dar serca